Συγκρότηση σε σώμα του Δ. Σ. του Σχολικού Συνεταιρισμού

Συγκρότηση σε σώμα του Δ. Σ. του Σχολικού Συνεταιρισμού
από

Συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου και του Εποπτικού Συμβουλίου του Σχολικού Συνεταιρισμού του Δημ. Σχολείου Ολύνθου «Το περιβόλι»

Στη Όλυνθο και στο Δημοτικό Σχολείο σήμερα 21-11-2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.45΄, συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Σχολικού Συνεταιρισμού, μετά από πρόσκληση του συντονιστή εκπαιδευτικού, για να συγκροτηθεί σε σώμα και να οριστεί το Εποπτικό Συμβούλιο με παρόντα όλα τα μέλη.

Στη συνεδρίαση προήδρευσε ο συντονιστής εκπαιδευτικός, ο οποίος αφού εξήγησε στους μαθητές τις διατάξεις του Καταστατικού και της Φ.3/1085/Γ1/1456/2-12-1997 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1107/15-12-1997) σχετικές με τη συγκρότηση σε σώμα του Δ.Σ. και τον ορισμό του Εποπτικού Συμβουλίου, ζήτησε να κατατεθούν οι υποψηφιότητες για τα αξιώματα του Δ.Σ.: Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γραμματέα και Μέλους της Διαχειριστικής Ομάδας από τους μαθητές. Μετά από τις ψηφοφορίες που έγιναν και  έχοντας υπόψη και τις αποφάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων και του Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων για ορισμό εκπροσώπων στο Δ.Σ. του Συνεταιρισμού και στο Εποπτικό Συμβούλιο τις θέσεις καταλαμβάνουν οι μαθητές ως εξής:

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος: Γκαΐτατζής Γιώργος (Στ΄ τάξη)

Αντιπρόεδρος: Παρασκευαΐδης Χρήστος (Στ΄ τάξη)

Γραμματέας: Ζαβράκογλου Βασίλης, (Ε΄ τάξη)

Μέλος: Καρακώστα Νικολέτα (Δ΄ τάξη)

Τριμελής Διαχειριστική Ομάδα: Μισαηλίδης Βασίλης (εκπ/κός), Στογιαννίδου Βαΐα (γονέας), Κουλλόλλι Εύα (Ε΄ τάξη).

Β) Το Εποπτικό Συμβούλιο

Νικολαΐδου Όλγα  (Δασκάλα, εκπρόσωπος του Συλλόγου Διδασκόντων)

Αναστασιάδου Ελένη (εκπρόσωπος του Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων)

Μάρκος Γιώργος (Στ΄ τάξη)

Λάμτσια Ιωάννα (Ε΄ τάξη)

Κεχαγιάς Βασίλης και Κεχαγίας Βαγγέλης, (Δ΄ τάξη).

Σιδεροκέφαλοι!! καλή θητεία σε όλους και με πλούσιο έργο!!!

print
Share