Σχολικός Συνεταιρισμός

Διαβάστε το καταστατικό μας κάνοντας κλικ ΕΔΩ

Αίτηση εγγραφής τακτικού μέλους

Αίτηση εγγραφής επίτιμου μέλους

Το έμβλημά μας:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η σφραγίδα μας

 

 

 

 

 

Η ίδρυση του σχολικού συνεταιρισμού βασίζεται:
α)Ν. 1566/85 άρθρο 46
β)ΦΕΚ 1107/τ Β΄ /15-12-1997
1 α. Σύγκληση Σχολικού Συμβουλίου (Σύλλογος Διδ/ντων και Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων) για ορισμό Συντονιστικού Συμβουλίου ίδρυσης Συνεταιρισμού.
Συντονιστικό Συμβούλιο
• Εκπρόσωπος Συλλόγου Διδ/ντων ένας (1)
• Εκπρόσωπος Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων ένας (1)
• Εκπρόσωπος μαθητών Δ΄ τάξης ένας (1)
• Εκπρόσωπος μαθητών Ε΄ τάξης ένας (1)
• Εκπρόσωπος μαθητών ΣΤ΄ τάξης ένας (1)
(Η επιλογή των μαθητών γίνεται από τον δάσκαλο του τμήματος).
1 β. Κατάρτιση καταλόγου μελών από Συντονιστικό Συμβούλιο (τουλάχιστον 20 μαθητές).
1 γ. Σύνταξη καταστατικού (υπάρχει έτοιμο υπόδειγμα).
1 δ. Έγκριση του καταστατικού από το Σχολικό Συμβούλιο.
2)Ενέργειες χορήγησης ΑΦΜ από ΕΦΟΡΙΑ
2 α. Αίτηση χορήγησης ΑΦΜ στην οικεία ΔΟΥ. (Υποβολή του καταστατικού).
ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατηγορία ΜΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ: Ενώσεις προσώπων μη κερδοσκοπικές.
Μορφή ΜΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ: Άλλη ένωση προσώπων μη κερδοσκοπική.
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ: Ο Διευθυντής του Σχολείου (χορήγηση από τη ΔΟΥ βεβαίωσης έναρξης εργασιών μη Φυσικού Προσώπου).

3)Χορήγηση άδειας λειτουργίας Κυλικείου από τον δήμο υπαγωγής.
3 α. Σύγκληση Σχολικού Συμβουλίου και απόφαση για παραχώρηση, από Σχολική Επιτροπή, του κυλικείου για χρήση από Σχολικό Συνεταιρισμό.
3 β. Αίτηση προς τη Σχολική Επιτροπή για παραχώρηση του κυλικείου από τον Διευθυντή, επισυνάπτοντας το Πρακτικό του Σχολικού Συμβουλίου.
3 γ. Μετά την έγκριση της παραχώρησης, αίτηση στον Δήμο για χορήγηση άδειας λειτουργίας του Κυλικείου στον Σχολικό Συνεταιρισμό.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ορισμός Αγορανομικά Υπεύθυνου (στην άδεια) του Διευθυντή του Σχολείου.
Υποβολή κάθε χρόνο στη ΔΟΥ Φορολογικής Δήλωσης. (Αυτονόητο ότι δεν υπάρχει Ταμειακή Μηχανή και δεν καταβάλλεται ΦΠΑ).
ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ
1. Η Γενική Συνέλευση
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο
3. Το Εποπτικό Συμβούλιο
Ενέργειες για συγκρότηση των Συμβουλίων
α) Εκλογές ανά τάξη Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ και συγκρότηση 3μελούς συνεταιριστικής επιτροπής από κάθε τάξη.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Κάθε τμήμα πρέπει να εκπροσωπείται τουλάχιστον από έναν εκπρόσωπο.
β) Σύγκλιση Σχολικού Συμβουλίου και ορισμός:
• Ενός εκπροσώπου του Συλλόγου Διδ/ντων ως μέλος στο Δ.Σ του Συνεταιρισμού ο οποίος είναι και ο Συντονιστής του Συνεταιρισμού.
• Ενός εκπροσώπου του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων ως μέλος στο Δ.Σ του Συνεταιρισμού.
• Ενός εκπροσώπου του Συλλόγου Διδ/ντων και ενός εκπροσώπου του Συλλόγου Γονέων ως μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου.
γ) Αφού συγκροτηθεί το Δ.Σ και οριστεί Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος και Γραμματέας από τους εκλεγμένους στην τριμελή συνεταιριστική επιτροπή, καταγράφεται στο Πρακτικό του Συνεταιρισμού εκτός από τη συγκρότηση και ο ορισμός της Τριμελούς Διαχειριστικής Ομάδας που αποτελείται από έναν μαθητή και τους εκπροσώπους στο Δ.Σ του Συλλόγου Διδ/ντων και Γονέων.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι εκπρόσωποι αυτοί (του Συλλόγου Διδ/ντων & του Συλλόγου Γονέων στο Δ.Σ) είναι και οι εξουσιοδοτημένοι από τον Σχολικό Συνεταιρισμό για αναλήψεις και καταθέσεις στον λογαριασμό του Συνεταιρισμού και πρέπει να καταγραφεί στο Πρακτικό.
δ) Εποπτικό Συμβούλιο
Αποτελείται από έναν εκπρόσωπο του Συλλόγου Διδ/ντων και έναν εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων οι οποίοι έχουν οριστεί από το Σχολικό Συμβούλιο . Επιπρόσθετα αποτελείται και από τρεις (3) μαθητές οι οποίοι δεν είναι μέλη στο Δ.Σ, αλλά είναι μέλη των τριμελών συνεταιριστικών επιτροπών. 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Δ.Σ
1. Αναφέρονται τα μέλη του Δ.Σ.
2. Αναφέρονται τα μέλη της Τριμελούς Διαχειριστικής Επιτροπής.
3. Για τη συγκρότηση του Εποπτικού Συμβουλίου μπορεί να γίνει και ξεχωριστό πρακτικό.
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ
1. Συντάσσεται τον Γενάρη από το Δ.Σ του Συνεταιρισμού, τα μέλη του οποίου υπογράφουν το βιβλίο Ταμείου και εκδίδουν σχετική Πράξη.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Το μπλοκ των τριπλότυπων αποδείξεων είσπραξης και το μπλοκ των διπλότυπων αποδείξεων πληρωμής στο τέλος του χρόνου υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και τα μέλη της Τριμελούς Διαχειριστικής Επιτροπής.
1. Συντάσσεται ειδικό Πρακτικό από το Εποπτικό Συμβούλιο για τα έσοδα-έξοδα και το υπόλοιπο του ταμείου.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Το υπόλοιπο πρέπει να κατατεθεί μέχρι 31/12 του έτους στο λογαριασμό του Σχολικού Συνεταιρισμού.
1. Συντάσσεται Πρακτικό έγκρισης από το Σχολικό Συμβούλιο.
2. Το πρώτο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου υποβάλλονται όλα τα παραπάνω Πρακτικά με φωτοαντίγραφα του βιβλίου Ταμείου στον Διευθυντή Εκπαίδευσης (τα οποία φωτοαντίγραφα υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ και τα μέλη της Τριμελούς Διαχειριστικής Επιτροπής) για την τελική έγκριση και το κλείσιμο στο αρχείο του Απολογισμού.