Προγραμματισμός …

Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου Σχολικής Μονάδας

Αρχικός στόχος, δ/ντή και εκπαιδευτικών είναι να φτάσουμε στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τη σχολική κοινότητα. Οι συνάδελφοι θα καταστούν συμμέτοχοι και συνυπεύθυνοι στις δράσεις και τις αποφάσεις.Οι άξονες στους οποίους σκεφτόμαστε να επικεντρώσουμε το ενδιαφέρον είναι οι παρακάτω:

Διατύπωση στόχων σε επίπεδο τάξης και σχολικής μονάδας,στόχοι που θα έχει θέσει  κάθε εκπαιδευτικός από τον πρώτο μήνα του σχολικού έτους, τα αποτελέσματα των οποίων θα ανακοινώνονται σε παιδαγωγική συνάντηση στο τέλος κάθε μήνα.

Βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας,που θα προκύψει από τις παρακάτω δράσεις: ενθάρρυνση των συναδέλφων να παρουσιάσουν τη δουλειά τους και να συζητήσουν γι’  αυτή, οργάνωση σεμιναρίων εργαστηριακού χαρακτήρα στα οποία εισηγητές θα είναι οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί και θα συζητούν με τους συναδέλφους τους για τα προβλήματα και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στην καθημερινή τους δουλειά. Αυτό θα γίνεται σε επίπεδο σχολικής μονάδας (ενδοσχολική επιμόρφωση) με τη συμμετοχή και σχολικού συμβούλου.

Απολογισμός του εκπαιδευτικού έργου και παρουσίαση αυτού στη σχολική μονάδα στο τέλος του έτους. Ακόμη καθιέρωση ημέρας κατά την οποία οι εκπαιδευτικοί  θα παρουσιάζουν καινοτόμες δράσεις και προγράμματα  που υλοποίησαν με την τάξη τους.

Έρευνα, νέες ιδέες, προώθηση καινοτομιών: Στόχος μας θα είναι η δημιουργία ομάδων εργασίας κατά  διδακτικό αντικείμενο που θα επεξεργάζονται δεδομένα, θα κάνουν προτάσεις και θα οργανώνουν δειγματικές διδασκαλίες.

Ενίσχυση του κοινωνικοποιητικού ρόλου του σχολείου: Θα διοργανωθούν συζητήσεις για θέματα που αφορούν στις σχέσεις μαθητών – δασκάλων, το ρόλο του δασκάλου και του σχολείου σήμερα.  Ο σημερινός μαθητής είναι ο πολίτης του αύριο. Θα πρέπει να αναπτύξει κριτική και δημιουργική σκέψη, αυτενέργεια, κοινωνική ευαισθησία, και να μάθει πώς να μαθαίνει, να συνεργάζεται, να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, να κρίνει και να αξιοποιεί την πληροφορία που του παρέχεται. Θα δοθεί έμφαση σε σύγχρονες μορφές διδασκαλίας (ομαδοσυνεργατική, εποικοδομητισμός, ανακαλυπτική μέθοδος) και στην αξιοποίηση των σύγχρονων ηλεκτρονικών μέσων στην εκπαιδευτική πράξη.

Συνεχής ενημέρωση – Αξιοποίηση της νέας τεχνολογίας: Οργάνωση ιστοσελίδας της σχολικής μονάδας, επικοινωνία με τους συναδέλφους με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Συνεργασία με άλλους φορείς και με τη συμμετοχή των γονέων για  ζητήματα όπως μαθησιακές δυσκολίες, παραβατική συμπεριφορά, σχέσεις σχολείου με γονείς κ.λ.π. Συνεργασία με το Δήμο για επίλυση προβλημάτων και αναβάθμιση της υλικοτεχνικής υποδομής.Προσπάθεια συμμετοχής σε Ευρωπαϊκά προγράμματα  συνεργασίας με σχολεία του εξωτερικού.

Συναντήσεις με γονείς και δασκάλους: Ενημέρωση για το ρόλο του σχολείου, συζητήσεις για τη συμμετοχή τους στην αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Συζητήσεις για ζητήματα που τους απασχολούν.

Το σχολείο πρέπει να γίνει ελκυστικό, σύγχρονο και να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες της σημερινής κοινωνίας και αυτό θα προκύψει με τη συμμετοχή όλων μας.