Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης για Σεισμό

Το παρόν Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης του Δημοτικού Σχολείου Ολύνθου, το οποίο στεγάζεται στην Όλυνθο συντάχθηκε το Σεπτέμβριο του 2015 με ευθύνη του  Διευθυντή Μισαηλίδη Βασίλη, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του Ο.Α.Σ.Π. και του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και αφορά στη σχολική περίοδο 2015-16

Το Σχέδιο αυτό, το οποίο περιγράφει τις ενέργειες διαχείρισης του σεισμικού κινδύνου της σχολικής μας μονάδας (πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από σεισμό), θα επικαιροποιηθεί κατά τη διάρκεια της σχολικής αυτής χρονιάς οποτεδήποτε κριθεί απαραίτητο.

 


 

Το παρόν Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης του Δημοτικού Σχολείου Ολύνθου, το οποίο στεγάζεται στην Όλυνθο συντάχθηκε το Σεπτέμβριο του 2012 με ευθύνη του  Διευθυντή Μισαηλίδη Βασίλη, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του Ο.Α.Σ.Π. και του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και αφορά στη σχολική περίοδο 2012-13

Το Σχέδιο αυτό, το οποίο περιγράφει τις ενέργειες διαχείρισης του σεισμικού κινδύνου της σχολικής μας μονάδας (πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από σεισμό), θα επικαιροποιηθεί κατά τη διάρκεια της σχολικής αυτής χρονιάς οποτεδήποτε κριθεί απαραίτητο.

Αφήστε μια απάντηση