Το όραμα του σχολείου

Όραμά μας είναι να δημιουργήσουμε ένα σχολείο ευχάριστο, παραγωγικό που να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες και να καταστήσει τους μαθητές ικανούς να συναγωνίζονται τους συνομηλίκους  ως ισότιμοι. Στόχο έχουμε να δημιουργήσουμε ένα σχολείο που να δώσει στους μαθητές αυξημένου επιπέδου γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις και ηθικοπολιτικές αρετές που θα τους επιτρέψουν να λειτουργήσουν αποτελεσματικά ως ενεργοί πολίτες.

Πιστεύουμε ότι οι μαθητές επιτυγχάνουν όταν:

  • ζουν σε ένα ασφαλές περιβάλλον που προάγει τον αυτοσεβασμό και το σεβασμό από τους άλλους και ενδυναμώνει την αυτοεκτίμηση, την αξιοπρέπεια και την αυτοπειθαρχία.
  • εμπλέκονται σε μαθησιακές δραστηριότητες που λαμβάνουν υπόψη τις ατομικές διαφορές, τα ενδιαφέροντα και τη διαφορετικότητα των μαθησιακών χαρακτηριστικών.
  • καταβάλλουν συστηματική προσπάθεια και επιδεικνύουν αφοσίωση στην οικειοποίηση της γνώσης και τη διαμόρφωση αποδεκτών στάσεων.
  • οι εκπαιδευτικοί εφαρμόζουν σύγχρονες και πρωτοποριακές μεθόδους διδασκαλίας, χρησιμοποιούν αποτελεσματικά και αξιοποιούν τη σύγχρονη τεχνολογία.
  • το σχολείο προσφέρει στους μαθητές διδασκαλία και τεχνική υποστήριξη που ικανοποιεί τις ανάγκες τους.
  • μαθητές, δάσκαλοι και κοινωνικοί εταίροι συμπαρατάσσονται και θέτουν υψηλούς στόχους.