Οι στόχοι του Σχολείου μας

–  Ολόπλευρη και αρμονική ανάπτυξη των πνευματικών και ψυχικών δυνάμεων των μαθητών.
Δημιουργία προσωπικοτήτων που να διακατέχονται από τα υψηλά ιδανικά και τις αξίες της Παιδείας.
– Να μάθουμε στο παιδί:

  • πώς να μαθαίνει,
  • πώς να ενεργεί,
  • πώς να ζει μαζί με τους άλλους,
  • πώς να υπάρχει,

– Παροχή ολοκληρωμένων γνώσεων και η άσκηση της κριτικής σκέψης που οδηγούν στη συγκρότηση ενός χαρακτήρα με ανεπτυγμένο αίσθημα κοινωνικής και ατομικής ευθύνης.
– Καλλιέργεια της ευαισθησίας και  εμπλουτισμός του ψυχικού κόσμου των μαθητών με εμπειρίες ουσιαστικές και χρήσιμες.
Διαμόρφωση υγιών σωμάτων, ικανών να στηρίξουν καθαρή και δημιουργική σκέψη.
– Παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών σ΄ όλα τα επίπεδα.
Ανάπτυξη κουλτούρας, χαρακτηριστικό του Σχολείου σ΄ όλους τους τομείς.