Διακήρυξη Δημοπρασίας Νο1

Διακήρυξη Δημοπρασίας Νο1

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου Ολύνθου προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό, για την ανάθεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΚΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΜΙΚΡΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΛΥΝΘΟΥ» με  προϋπολογισμό 20.188,53 € με Φ.Π.Α.

1         Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τις προδιαγραφές και αναλυτικές υποχρεώσεις του διαγωνισμού (Μελέτη, Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου Ολύνθου, ο οποίος βρίσκεται στην Όλυνθο Χαλκιδικής. Η μελέτη του έργου έχει συνταχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Πολυγύρου. Σχετικές πληροφορίες θα δίδονται στο τηλέφωνο 2373091392.

  1. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Σχολείο Ολύνθου, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής την 23/5/2017 ημέρα ΤΡΙΤΗ και λήξη παράδοσης προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ με το σύστημα υποβολής προσφορών του άρθρου 6 του Ν. 3669/2008 (ΚΔ.Ε.) με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με FAX πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία σε όσους έλαβαν γνώση του διαγωνισμού και την ίδια ώρα (10:00 π.μ.).
  2. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές προσφορές διαγωνιζόμενων που αποδεικνύουν ότι κατά την κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο που πληρούν τις προϋποθέσεις του έργου.
  3. Δεν ορίζεται εγγύηση συμμετοχής διότι η εκταμίευση του ποσού εκτέλεσης του έργου θα γίνει μετά την παράδοση του. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει το συμμετέχοντα στο διαγωνισμό (κατά τη διάταξη του άρθρου 24 παρ. 2 του Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ).
  4. Το προκηρυσσόμενο έργο με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΚΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΜΙΚΡΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΛΥΝΘΟΥ» θα καλυφτεί με Δωρεές που έχουν εξασφαλιστεί .
  5. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων.

Η πρόεδρος του ΣΓΚ

Δεκάκη Αναστασία

print
Share